Zagarra (pseudoniem van Jan-Pieter Schaper)

Biegtgehijm

Deze brief werd mij getoond door de toenmalige Anglicaanse bisschop van Argentinië, bisschop T., die me vertelde dat hij had gereageerd met het verzoek de aangeboden informatie toe te zenden, maar nooit antwoord had gekregen.

De bisschop had in Buenos Aires ook geen jonge vrouw met de naam Grisaert kunnen lokaliseren.  Het is bovendien waarschijnlijk dat de brief bestemd was voor de rooms-katholieke bisschop van San Isidro, en dat de auteur de ene bisschop met de andere verward heeft.

“Sao Paolo, 29-7-’86

Hoogwaardig exselentie,

deze brief is biegtgehijm. Voor mijn verhaal te vertellen: ik zijn nu te Sao Paolo, Brazilië. Ik zijn gebore in België en woonde twintig jaren te Buenos Aires. ’t Is vandaar dakik aan u schrijf. Ik eb nen Hongaarse vrouw en drie kinders.  Ik zijn zelve katholiek maar zijder niet. De kinders ook wel. ’t Is te zeggen, twee dochters en ene zoon. Ik schryf dezen brief omwille van wat dakik weet dat u vermag te doen.

’t Is een schrikkelijk verhaal en deze taal es niet toerijkend voor datte expliqueren.

Maar u is mijn bekent en hier kan kik niemand ervan vertellen en in België ook niet.

’t Is zo gatlelijk dakik het bijkanst niet kan geloven of zeggen. Mijnen hersenkoker staat op bersten, en mijn herte evenzo. Wat moedekik doen, meneer den bisschop, wat moedekik doen? Ik had hoedeplicht voor mijne kinders van sedert het afsterven van mijne vrouw in het gesticht te Martinez, vlak aan uwe woning. Ik werk al dakik kan. Meneer het geen wiet van al dakik gedaan hee voor mijne kinders brood te geven.

Maar nu dan dat schrikkelijke probleem, dienen gruwel.

Ik heb geurt van mijne zeune en anderen inlichtings dat mijne jongste dochter, mijne dochter, dat zij ene grote misdadigster is, ene grote misdadigster.

Ik zijn heure papa en kan heur niet denonseren, ik kan heur niet culpabiliseren. Ik zien heur graag, mijne dochter, heel graag. Maar nu zeg ik,  dit is wat zij doet: enen internationale bende (gelijk ne maffia) waar op zoek naar zeeke kinders voor die te operieren van verschillende organen.

Zij helpt diejen bende met kinders te ontrooven (ik weet het woord niet juist) voor daar organen uit te halen en daar dan andere, dedie betaald hadde, mee te operieren.  Nadien maakt zij die ontroofde kinders dood. (Van zodra zij alle organe daar heeft uitgehaald.)

Nen groten misdaad!!!!

Waar gaat zij dat geleerd hen??? En zegt U wat moedekik doen? Gaankik dat aan de polisie vertellen of niet? Ik zijn heure papa, ’t is in Buenos Aires dat zij dieje zaken doet . Zegt u: u is …(onleesbaar) en u schrijft en ik stuur nog enen brief, met inlichtings van dieje gruwelen. Hoogwaardig Exselentie geeft Uwe abselusie.  En nadien kan kik dat dan doen.

Mijnen dank is groot.

Uwe nederige en wanhoopige

Grisaert.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s